Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Hlavná činnosť

Najdôležitejšou činnosťou inšpektorátu je dozor nad plnením ustanovení zákona o metrológii. V zmysle § 33 ods. 3 tohto zákona kontroluje, ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „kontrolované osoby“) plnia povinnosti ustanovené zákonom o metrológii. Inšpektorát kontroluje u kontrolovaných osôb najmä dodržiavanie:

 • používania zákonných meracích jednotiek,
 • povinností používateľmi určených meradiel,
 • povinností výrobcami a dovozcami určených meradiel pred ich uvedením na trh,
 • podmienok, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných Slovenským metrologickým ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanými osobami,
 • technických, priestorových a personálnych podmienok ako aj rozsahu a úrovne činností vykonávaných registrovanými osobami v rámci premetu ich registrácie,
 • parametrov vyrábaných určených meradiel v súlade so schváleným typom,
 • povinností prevádzkovateľmi baliarní a dovozcami označených spotrebiteľských balení,
 • zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľskom balení.

Inšpektorát ďalej:

 • skúša protokolárne odobraté určené meradlá a spotrebiteľské balenie,
 • kontroluje či na určené meradlá uvedené na trh podľa zákona o posudzovaní zhody bolo vydané prehlásenie o zhode a sú označené značkou zhody,
 • či vlastnosti určených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú určeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode,
 • či sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené alebo nefalšované,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, autorizovanými a registrovanými osobami, výrobcami a dovozcami určených meradiel, servisnými organizáciami, používateľmi meradiel, výrobcami a dovozcami spotrebiteľsky balených výrobkov pri zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v SR, ktoré majú podstatný vplyv pri ochrane spotrebiteľa.

Inšpektorát spolupracuje s organizáciami verejného sektora a médiami pri prezentácii svojej činnosti a poznatkov z nej a pripravuje príspevky na odborné akcie. Zapája sa aj do procesu vzdelávania metrologickej verejnosti a zvyšovania metrologického povedomia formou prezentácie výsledkov svojej činnosti na odborných akciách.